La nova configuració del Port ja comença a ser més visible

Pantalà R0

Ja s’han col·locat els pilots corresponents als darrers 50m. de la R0. Aquesta unitat s’ha iniciat de mar cap a terra, atès que encara queden uns metres de palplanxes per retirar a l’inici de la futura R0.

Pantalà R1

Aquesta unitat d’obra no ha experimentat canvis en els darrers 15 dies i per tant, encara està pendent el muntatge de torretes.

Pantalà R3

Tota la R3 disposa ja de les noves torretes. Queda pendent la substitució els vells suports d’anells salvavides i extintors, per a noves unitats.

Pantalà R4

Aquesta unitat d’obra no ha experimentat canvis en els darrers 15 dies i per tant, encara està pendent el muntatge de torretes.

Moll de llevant L4 i antics pantalans L1, L2 i L3

Tota aquesta zona ja està lliure de qualsevol infraestructura antiga. S’ha començat a muntar el nou moll d’alumini des de mar cap a terra i actualment ja s’han col·locat 100m de la nova placa.  Addicionalment, es treballa en l’estesa de serveis per a la rasa de la L4.

Pantalà L6

Ja s’han col·locat les plaques en tota la seva longitud, quedant només per muntar la part final i el tester. Atès que al costat ponent també està col·locat el nou tren de fondeig, s’han pogut amarrar embarcacions amb normalitat en aquesta part de ponent. Quant a la part de llevant, encara està pendent l’execució del nou tren de fondeig i per aquesta raó, les embarcacions s’han de col·locar abarloades. Queda pendent la col·locació de torretes de serveis portuaris.

Moll L8

L’estructura del nou moll L8 ja està completament executada, quedant només la part d’urbanització i instal·lacions.

Entrada al pàrquing de ribera

S’ha procedit al desmuntatge del banc existent a la zona d’accés i s’ha executat un nou mur degudament endarrerit, que permetrà desplaçar l’actual illeta de barreres i a la vegada executar una vorera entre les oficines i els vestidors del moll de ribera.

Vial de llevant

S’està procedint a la renovació de tots els serveis en la zona del vial de llevant i per aquest motiu, el vial resta actualment inutilitzable.

Vardor

Es segueix treballant en l’execució de la banqueta d’escullera del nou moll de formigó, a la zona de la futura cubeta del travel. Actualment la banqueta ja està pràcticament coronada a la cota prevista, pel que en breu, es preveu iniciar les tasques de formigonat del nou moll.

Facebook Comments

Deixa un comentari