Recomanacions portuàries pel COVID

La Generalitat de Catalunya resolia fa uns dies prorrogar i modificar les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8309, de 5.01.2021).

Finalitzat el període nadalenc la situació epidemiològica a Catalunya ha experimentat un empitjorament generalitzat que ha motivat aquesta resolució (SLT/1/2021, de 4 de gener).

Respecte als desplaçaments i mobilitat, destacar que queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada municipi, amb les excepcions que consten en la resolució, adequadament justificades, entre les quals “a causa de força major o situació de necessitat” que s’entén que concorre quan resulta inajornable i degudament acreditada, com podrien ser les necessitats derivades del episodi de temporal marítim i valorades així pels gestors portuaris. 

De forma específica s’exceptua d’aquesta restricció la realització d’activitat física i d’activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs i es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades. 

En tot cas, cal tenir present que aquestes mesures i les recomanacions governamentals pretenen evitar al màxim els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris així com la interacció social, per raons sanitàries davant els efectes de la pandèmia, durant els propers dies fins el seu aixecament, pròrroga o modificació atenent a l’evolució de la situació epidemiològica.  

Facebook Comments

Deixa un comentari