El passeig de Llevant, pràcticament enllestit

Premsa Club Nàutic

, ¡, Destacats

A pocs dies per a que acabi l’any les obres de remodelació evolucionen al ritme previst, sense incidències i cada dia els canvis són més evidents.

A dia d’avui, tots els mòduls que conformen la palanca de l’R2 ja estan muntats (inclosos l’ampliació de 22,65 metres i la “T” de l’extrem). En quant a les torretes, estan colꞏlocades i en funcionament, excepte les corresponents a l’ampliació de 22,65 metres que encara s’han d’instalꞏlar. També queda pendent la colꞏlocació del tren de fondeig al llarg d’aquests darrers 22,65 metres i per aquest motiu, aquesta ampliació encara no està oberta a l’ús dels socis.

Pel que fa a la « T » final de la R3, els nous pilots i els mòduls que conformen la “T” ja estan muntats. No està oberta encara a l’ús del soci atès a que cal colꞏlocar encara les peces per a l’ancoratge a l’extrem de la R3.

Destacar també que en els últims dies s’han colꞏlocat pilots al llarg dels primers 50 metres de la nova palanca de la R1. Atès a què la demolició de l’actual R1 ha seguit el ritme previst, actualment ja s’està en disposició de continuar amb la resta de pilots que conformaran la R1.

 Pel que fa al moll de Llevant, aquesta unitat d’obra està en fabricació de les noves plaques. S’espera que el muntatge acabi a finals de gener de 2019.

Ja s’han desmuntat totes les plaques de formigó que conformaven l’antiga L6 i actualment es treballa en el reforç de les piles existents, abans de procedir a la colꞏlocació dels nous mòduls d’alumini.

 Per altra banda, ja s’han executat les 6 piles de formigó que sustentaran les plaques de la nova L8 i s’ha colꞏlocat novament tota l’escullera que es va dragar per a l’execució de piles. Queda una petita part de talús per reforçar, que es farà amb escullera de nova aportació. La col·locació de les plaques de formigó amb les que es coronarà l’L8, s’espera per a finals de gener del 2019.

 Una de les unitats d’obres més avançades és el Passeig de Llevant tot i que encara queden pendents les següents actuacions: col·locació de 3 lluminàries, col·locació de barana, reforç amb escullera de la rampa del final del passeig, reforç amb escullera de tot el talús i grades de transició entre la nova rampa d’accés i la nova plataforma de dutxes. Aquestes actuacions s’espera estiguin acabades a finals de gener del 2019.

 Acabem amb les feines de la zona de l’escar on s’han iniciat els treballs amb el reblert de material necessari per a guanyar superfície d’escar. Fins a dia d’avui, tot el material emprat prové de la demolició de l’actual R1 i altres demolicions que s’han fet durant les obres.

Facebook Comments

Deixa un comentari