La bona evolució de les obres permet que la R2 ja estigui 100% operativa

Després de molts dies de treballs al nou pantalà R0, finalment els bussos han acabat amb el tall subaquàtic de les planxes metàlꞏliques que encara romanen en aquesta zona. Actualment, i un cop ja tallades, es treballa en la seva extracció amb l’ajuda de la pontona i una grua.

Pel que fa  a la R1 ja s’han executat els 126,50m d’aquesta palanca i actualment ja estan disponibles per a l’amarrament d’embarcacions en la gran majoria de la seva longitud. Només queda pendent la instalꞏlació de la “T” final i la totalitat de les torretes de serveis portuaris.

Ja tenim operatiu al 100% el pantalà R2 en tota la seva longitud. Queda pendent la instalꞏlació dels suports definitius amb extintors i anells salvavides, així com les escales de rescat en cas de caiguda d’home a l’aigua.

La “T” final de R3 ja està muntada. Queda pendent el reajust de les actuals cornamuses i torretes, per adaptar-se a la nova distribució d’amarraments..

El moll de Llevant, la L4 ja s’han retirat totes les antigues plaques de formigó d’aquest moll i es treballa en l’anivellament de les piles existents prèviament a la colꞏlocació de les definitives plaques d’alumini.

Aquesta setmana ja s’han desmuntat totes les piles existents de la L6 i en breu s’inicien els treballs de pilotatge de les noves piles. Ateses les males condicions meteorològiques durant la setmana passada, es va descartar el treball des de pontona, amb el que les piles van ser arrossegades cap a terra amb mitjans terrestres.

 A la L8 ja s’ha executat el muret cantil i ja s’ha reforçat per la seva cara frontal, amb la colꞏlocació de més escullera. Les plaques de formigó que conformaran el futur moll L8 ja estan colꞏlocades i  únicament falta executar la part relativa a instalꞏlacions i urbanització.

El passeig de Llevant ja està finalitzat i només resta pendent la colꞏlocació de les dues dutxes i de les 3 lluminàries.

Pel que fa a l’escar s’ha avançat notablement en el reblert de la futura esplanada de l’escar. En quan a la darrera alineació (la que dona directament a bocana) ja s’ha executat completament i actualment es treballa en la segona alineació (paralꞏlela a l’espatller). Més concretament es treballa en l’execució de la banqueta del moll massís.

Tanmateix, ja s’ha desmuntat la part d’escullera del dic que permetrà perllongar l’espatller uns 46m cap a l’exterior. Aquesta setmana es formigonaran els primers 8 metres d’espatller.

 

Facebook Comments

Deixa un comentari