El Varador centra el gruix de les obres del CNCB en l’última setmana

Pantalans de la dàrsena esportiva

 

Atesa l’estretor del canal de navegació entre el moll L0 i el pantalà R0, s’ha decidit procedir al desdoblament del tren de fondeig. Actualment es treballa en feines subaquàtiques i en breu es preveu el fondeig de morts amb l’ajuda d’una grua de gran tonatge que treballarà des del moll L0. Tanmateix, s’està treballant en l’enfonsament dels morts dels pantalans L1 i L2.

 

Continuen quedant pendents obres menors com la substitució del darrer tram de cadena mare entre R3 i R4, la recolꞏlocació de coderes a R4, l’enretirada d’algunes pedres a L3 (antiga L7), la colꞏlocació d’un graó corregut en el tram de moll L2 a L3, la posada en marxa dels nous sistemes wi-fi i videovigilància, la instalꞏlació de les estacions de càrrega de vehicles elèctrics i la instalꞏlació de lectors de targetes a les portes dels pantalans.

 

Pavimentació

Ja s’ha procedit a l’estesa de tot el paviment dels vials i tan sols queda pendent la pintura de les marques vials i places d’aparcament.

 

Esplanada escola vela

Continua quedant pendent la col·locació d’un paviment de tràmex de polièster en la zona sotmesa a carrera de marea, en substitució de l’actual tràmex metàl·lic. S’espera que aquesta unitat d’obra estigui ja finalitzada la propera setmana. Actualment, es treballa també en la substitució dels tancats metàl·lics que separen varador de l’escola de vela.

 

Varador – Moll Claraboia

Únicament queda pendent la col·locació de les plaques prefabricades que es preveu que estiguin finalitzades la setmana vinent.

 

Varador – Moll vertical i cubeta

Ja s’han completat totes les postes de formigó del nou moll.

 

Varador – Pavimentació

Aquesta és la unitat d’obra que juntament amb les instal·lacions del varador s’està executant actualment. Quant a la pavimentació, un cop compactat el reblert, queda l’execució d’una primera capa de tot-ú (barreja de rebuig de pedrera) i l’execució del paviment de formigó. Aquesta setmana es preveu avançar amb el tot-ú de cara a començar a executar paviment de formigó al llarg de la setmana vinent.

 

Varador –Instal·lacions

Ja s’estan executant les rases de serveis i estesa de canalitzacions per abastir de tots els serveis a diferents punts del varador (aigua, electricitat, enllumenat, telecomunicacions i contra incendis).

 

Vial accés al varador

S’ha substituït el 95% de l’antiga barana quedant pendent d’execució de la barana a la zona de la corba. Aquesta part anirà amb una barana mòbil de cara a permetre el gir en cas de trànsit de camions de gran longitud.

Facebook Comments

Deixa un comentari