Ja tenim les embarcacions amarrades a la nova R1

Pantalà R0

Les palplanxes metàlꞏliques encara no s’han pogut extreure completament, atès que l’equip de busseig s’ha trobat amb un seguit de problemes tècnics que han impedit la seva extracció total. S’espera poder extreure-les al llarg de la setmana vinent, doncs és el pas previ a l’execució de la futura R0.

Pantalà R1

Els 126,50m d’aquest pantalà ja estan disponibles per a l’amarrament d’embarcacions, doncs ja es disposa de tren de fondeig tant a ponent com a llevant. Quant als serveis, encara s’han de muntar les torretes. El que sí s’ha executat és la conducció definitiva d’aigua potable i sobre aquesta, s’han practicat 3 connexions de cara a poder disposar d’aigua de manera provisional.

Pantalà R2

El pantalà R2 ja esta 100% operatiu en tota la seva longitud. Queda pendent la instalꞏlació dels suports definitius amb extintors i anells salvavides (que ara són provisionals), així com les escales de rescat en cas de caiguda d’home a l’aigua.

Pantalà R3

S’ha procedit al desmuntatge de les torretes de la banda de ponent, de cara a poder instalꞏlar les noves torretes al llarg de la setmana vinent. Per a no deixar la R3 sense serveis, de moment només s’han desmuntat les torretes d’una banda i no es procedirà amb el desmuntatge de l’altra banda fins que la primera estigui novament operativa. Això permet connectar a la xarxa elèctrica totes les embarcacions que ho precisin.

Pantalà R4

Queda pendent el reajustament de les actuals cornamuses i torretes, per adaptar-se a la nova distribució d’amarraments. Es preveu començar la setmana vinent i es procedirà de la mateixa manera que a la R3, és a dir, primer una banda i fins que no estigui finalitzada, no es prosseguirà amb l’altra banda.

Moll de Llevant i antics pantalans L1, L2 i L3

Aquesta setmana s’acabarà amb la demolició i enretirada de les antigues estructures d’aquesta part de la dàrsena. Addicionalment, es treballa ja amb l’execució d’una rasa al llarg de tot el moll de Llevant, pel pas dels subministres.

Pantalà L6

Els pilots de la L6 ja s’han clavat i es treballa amb l’execució de la camisa de formigó dels perfils metàlꞏlics. La setmana vinent es preveu que tant l’encamisat de formigó com els encepats estiguin ja colꞏlocats i per tant, l’equip de pilotatge es desplaçarà a la futura R0 per començar amb la clava de perfils metàlꞏlics. Tanmateix, a finals de la setmana vinent es preveu també començar a colꞏlocar plaques del nou pantalà.

Moll L8

Aquesta setmana es treballa amb la impermeabilització de la cara inferior de les plaques de formigó i en breu es començarà amb l’execució de les rases de serveis de tota aquesta part.

Passeig de llevant

Ja s’han colꞏlocat les columnes d’enllumenat, pel que únicament queden com a unitats pendents, el muntatge i la connexió de les lluminàries i la colꞏlocació de les dues dutxes.

Varador

Ja s’ha executat completament el perllongament de l’espatller. Es treballa actualment en la construcció de la banqueta d’escullera de tota la nova alineació del varador que es farà amb moll de formigó.

Facebook Comments

Deixa un comentari