El Club Nàutic Cambrils perfila el seu aspecte futur

Pantalà R0

El pantalà R0 ja està tot col·locat i disposa de tren de fondeig a llevant i ponent. Queda pendent el muntatge de la “T” de final de pantalà i torretes de serveis portuaris.

 

Pantalà R1

El pantalà R1 ja està tot col·locat i disposa de tren de fondeig a llevant i ponent. Igualment disposa de totes les torretes de serveis portuaris en funcionament. Queda pendent el muntatge de la “T” de final de pantalà.

 

Pantalà  R2

Unitat d’obra acabada.

 

Pantalans R3 i R4

Queden pendents les substitucions d’alguns amarradors i alguns trams de cadena mare.

 

Moll de llevant L4 i antics pantalans L1, L2 i L3

Al llarg de tot el moll L4 (futur L0), ja s’han muntat la totalitat dels nous mòduls d’alumini (queden pendents les cantonades). Quant al tren de fondeig, està igualment disponible en tota la seva longitud. Falta la connexió de les torretes a la xarxa elèctrica.

 

Vial de llevant (primer tram recte corresponent a la L4)

Ja s’han colꞏlocat totes les peces que actuaran de separació entre la calçada i el moll. Queda pendent l’estesa d’aglomerat asfàltic.

 

Vial de llevant (de L4 a L8)

Aquesta part de vial és actualment la zona més afectada per les obres. Es continua amb l’estesa de serveis i durant la setmana santa no estarà oberta a la circulació rodada. Si que s’habilitarà un pas per a vianants per poder accedir als vestidors.

 

Pantalà L5

El pantalà L5 ja està colꞏlocat i disposa de tren de fondeig a llevant i ponent. Queda pendent la instal·lació de torretes i el muntatge de la “T” de final de pantalà.

 

Pantalà L6

Les plaques i les torretes ja estan muntades i instal·lades. Queda pendent el muntatge de la “T” de final de pantalà.

 

Pantalà L7

A s’han colꞏlocat tots els mòduls que conformaran el nou pantalà L7, a excepció de la petita ampliació del final (de la que sí s’ha executat ja la pila de formigó). Es disposa de tren de fondeig, però encara falta colꞏlocar les cornamuses i les amarres.

 

Moll L8

El moll L8 disposa ja d’una franja de 2m. de paviment tècnic. Queda pendent l’instalꞏlació de torretes i la urbanització.

 

Pàrquing de ribera

Falta ajustar la rampa d’accés al pantalà R1 (s’executarà una rampa confrontada amb l’accés de la R1) i falta urbanitzar al zona d’accés que inclou el desplaçament de les barreres. Quant als serveis (estesa de tub de la xarxa contra incendis) ja esta finalitzat Un cop acabada la urbanització de l’entrada, aquest vial es tornarà a asfaltar.

 

Varador

Es continua avançant amb el moll vertical i el reblert. D’altra banda, s’han iniciat també les feines de banqueta d’escullera per a l’execució de les piles corresponents al tram de moll claraboia. Quant a la propera disponibilitat de grues, la UTE en breu iniciarà els treballs d’execució d’un massissat al tram inicial del varador, que servirà de fonamentació per la grua de 10Tn.

Facebook Comments

Deixa un comentari